Všeobecné smluvní podmínky webové objednávky rezervace směny valut

Všeobecné smluvní podmínky webové objednávky rezervace směny valut

Všeobecné smluvní podmínky webové objednávky rezervace směny valut (dále jen VSP)

Účelem těchto VSP je určení pravidel a podmínek využívání služby rezervace směny valut přes webový rezervační systém na www.interchange.cz mezi poskytovatelem služby “Interchange ČR” a zákazníkem, který internetovou službu rezervace směny valut využije.
Tyto VSP mohou být kdykoliv upraveny bez jakékoliv předchozího upozornění. U každé jednotlivé rezervace klient potvrzuje seznámení se s aktuální verzí těchto VSP. Webovou rezervaci není možné bez vyznačení souhlasu klientem s těmito podmínkami dokončit. Z tohoto důvodu je dobré, aby si zákazník tyto podmínky přečetl ještě před uskutečněním takové rezervace.

1 – Identifikace poskytovatele služby “ Interchange ČR”

Poskytovatelem služby jsou provozovny společností:

  • Global Travel spol. s r.o. se sídlem Palackého 715/15, Praha 1, IČO: 00552241.
  • change k.s. se sídlem Palackého 715/15, Praha 1, IČO: 49709291

2 – Popis služby, kterou Interchange ČR přes internet nabízí

Služba rezervace směny valut prostřednictvím webového rezervačního systému Interchange je určena pro zákazníky, kteří cestují soukromě či pracovně, ať jsou to fyzické či právnické osoby, kteří si chtějí zahraniční směnu objednat online. V žádném případě není dovoleno webový rezervační systém Interchange využít za účelem spekulace. V případě, že bude zjištěno, že zákazník využil rezervační systém ke spekulativnímu účelu nebo vznikne-li takové podezření, má Interchange právo takovou rezervaci kdykoliv zrušit a zákazník bude informován o takové situaci prostřednictvím emailu.
V rámci webového rezervačního systému Interchange je možné zarezervovat pouze směnu dvojici měn v hotovosti, které jsou v dané době skladem na vybrané pobočce nebo je požadovaná částka skladem na více pobočkách. Pokud směňovaná měna není skladem, nemůže zákazník rezervaci dokončit. Pokud je požadovaná směňovaná měna skladem na více pobočkách, neobdrží zákazník potvrzení ihned po dokončení rezervace. U nepotvrzených nebo nedokončených rezervací nemá zákazník právo domáhat se rezervované směny na vybrané pobočce.
Zákazník upřesní výběrem z nabídky lokalitu, kde požaduje směnu realizovat (centrum Prahy, letiště Václava Havla apod.), následně zvolí dvojici měn, mezi kterými směnu požaduje (včetně správně zvoleného směru výměny) s tím, že vždy alespoň na jedné straně musí být měna česká (CZK), výši měněné částky a vybere si pobočku Interchange ČR, ve které si přeje hotovostní transakci provést.
Není možné provádět webové rezervace mezi dvěma zahraničními měnami. Rezervaci směny jedné zahraniční měny na druhou je možné provést pouze formou objednání dvou rezervací, kde jedna rezervace bude směna jedné zahraniční měny na CZK, další rezervace bude směna CZK na druhou zahraniční měnu.
Jsou-li CZK na levé straně (nebo nahoře v mobilní aplikaci) a cizí měna na straně pravé (nebo dole v mobilní aplikaci), jedná se o prodej ze strany Interchange ČR. Jsou-li CZK na pravé straně (nebo dole v mobilní aplikaci) a cizí měna na straně levé (nebo nahoře v mobilní aplikaci), jedná se o nákup ze strany Interchange ČR.
Zákazník vyplní všechny povinné údaje v rezervačním formuláři, které jsou požadovány, a to celé své jméno, kontaktní telefon a email.
Rezervace je dokončena po stisknutí tlačítka “Dokončit objednávku”, poté je objednávkový formulář odeslán do elektronické databáze rezervací Interchange. Odesláním formuláře zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů nutných k vyřízení objednávky (budoucího smluvního vztahu) a využitím ke splnění povinností uložených zákonem č. 253/2008 Sb. v platném znění. Zároveň souhlasí s využitím poskytnutých osobních údajů ke kontaktování zákazníka, vyvstane-li taková potřeba v souvislosti se zpracováním objednávky k následné hotovostní transakci, či pro oslovení elektronickou, písemnou nebo telekomunikační formou za účelem zjištění hodnocení kvality služeb nebo nabídky dalších služeb.
Konfirmaci úspěšně dokončené rezervace zašle Interchange ČR zákazníkovi na emailovou adresu, kterou při rezervaci ve formuláři zákazník uvedl. Konfirmace obsahuje rovněž PIN, který je nutné předložit na pobočce Interchange při vypořádání rezervace směny.

3 – Minimální a maximální částka pro webové rezervace směny

Minimální hodnota transakce pro webové rezervace směny je 10 EUR (nebo jeho ekvivalent).
Maximální hodnota transakce pro webové rezervace směny je 10000 EUR nebo jeho ekvivalent (na osobu/den).
Pro výpočet ekvivalentu se použije nákupní kurz EUR pro centrum Prahy (směna EUR → CZK) aktuální v době objednávky webové rezervace.

4 – Platba a vypořádání webové rezervace směny

Platba a vypořádání webové rezervace směny je možné pouze v hotovosti na vybrané pobočce. Pro vypořádání webové rezervace není možné použít cestovní šeky, mince zahraničních měn, preklusivních platidel nebo poškozených bankovek.

5 – Kurz, poplatky, slevy

Při webové rezervaci směny je transakce bez poplatku.
Kurz při kalkulaci směny webové rezervace je pouze orientační. Pokud mezi objednáním rezervace a vyřízením rezervace na pobočce dojde ke změně kurzů ze strany Interchange ČR, vždy platí aktuální kurz v čase vyzvednutí, nikoliv v čase objednání rezervace.
Pro vypořádání webové rezervace není možné použít žádné jiné slevy nebo promo akce.

6 – Zrušení rezervace měny

Interchange ČR si vyhrazuje právo odmítnout či zrušit objednávku webové rezervace v následujících případech:

  • povaha nebo podmínky úkonu ze strany zákazníka porušují právní předpisy;
  • vůči zákazníkovi existuje spor kvůli objednávce či transakci v minulosti;
  • zákazník se nedostaví v jim vybraný den rezervovanou směnu vypořádat do konce otevírací doby provozovny;
  • zákazník nepředloží doklad totožnosti pro vyzvednutí transakce podléhající povinnosti identifikacena základě zákona č. 253/2008 Sb v platném znění. Tato hodnota je nastavena poskytovatelem služby na 1000 EUR nebo její ekvivalent.
  • u non-stop poboček pokud se zákazník nedostaví v jím vybraný den rezervovanou směnu vypořádat do půlnoci;
  • rezervovaná směna není dostupná, přičemž v tomto případě bude Interchange ČR o zrušení rezervace informovat zákazníka co nejdříve emailem nebo telefonicky.
  • Při vypořádání rezervace jsou zákazníkem předloženy preklusivní/poškozené bankovky (preklusivní bankovky jsou takové bankovky, u nichž skončila platnost a stahují se z oběhu) nebo padělané bankovky.

Zákazník může rezervaci kdykoliv zrušit, a to zavoláním na telefonní číslo +420 603 276 199 (denně od 08:30-20:00), nebo zasláním emailu na rezervace@interchange.cz, nebo tím, že si zarezervovanou směnu v požadovaný den nevyzvedne.

7 – Vyrovnání nesprávně vypořádaných webových rezervací

Interchange ČR si vyhrazuje právo na kontrolu podmínek webové rezervace v návaznosti na její vypořádání.
Reklamovat webovou rezervaci je možné pouze do 2 měsíců ode dne vyzvednutí či expirace rezervace, přičemž tato lhůta se vztahuje pouze na samotnou rezervaci, nikoliv na realizovanou transakci.
Z technických důvodů nebo v případě selhání lidského faktoru může ve výjimečných případech dojít k situaci, kdy podmínky vypořádané rezervace se liší od podmínek objednávky rezervace.
V případě, že zákazník zjistí takový rozdíl a požaduje situaci řešit, kontaktuje Interchange, která ve spolupráci se zákazníkem situaci zkontroluje a dořeší.
V případě, že rozdíl bude zjištěn interní kontrolou Interchange, je společnost Interchange oprávněna kontaktovat zákazníka a situaci s ním řešit v případě, že vzniklý rozdíl je v neprospěch zákazníka, domluví se obě strany (Interchange a zákazník) na způsobu zaslání kompenzace zákazníkovi.

8 – Důležitá upozornění

Rezervovanou směnu lze vyzvednout pouze na pobočce, kterou si zákazník při objednávce webové rezervace vybere. V případě, že se zákazník dostaví na jinou pobočku, Interchange ČR může webovou rezervaci vypořádat pouze v takovém případě, je-li požadovaná směna na jiné pobočce skladem a zároveň bude použit aktuální kurz této jiné pobočky v čase vyzvednutí. Interchange ČR v této souvislosti upozorňuje, že kurzovní lístky pro vyzvednutí na pobočkách v centru Prahy a vyzvednutí na pobočkách na Letišti Václava Havla, nebo jiných pobočkách mimo Prahu, jsou odlišné.
Rezervovanou směnu lze na zvolené pobočce vyzvednout pouze v průběhu otevírací doby pobočky. Zákazníkovi se doporučuje nenechávat vypořádání a platbu webové rezervace na poslední chvíli, ale naopak nechat si dostatek času na realizaci webové rezervace, obzvláště pokud vypořádání a platbu webové rezervace zákazník plánuje na pobočce na letišti před odletem.
Interchange ČR upozorňuje, že v případě prodeje méně běžných měn se může stát, že nebude k dispozici dostatek bankovek nižší nominální hodnoty pro výplatu přesné částky požadované v rezervaci, ale pouze bankovka vyšší nominální hodnoty.
Interchange ČR nenese žádnou odpovědnost za nemožnost provedení rezervace měny přes webový rezervační systém z důvodu výpadku internetového připojení zákazníka, výpadku serveru, na kterém je webový rezervační systém umístěn, či z jakéhokoliv jiného důvodu, který by způsobil momentální omezení možnosti provést objednávku webové rezervace.

9 – Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů (Interchange ČR) prohlašuje, že veškeré shromažďované osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, tel. číslo) jsou důvěrné a budou použity výhradně ke správnému vyřízení rezervace a zpětné kontrole rezervací, přičemž souhlas se zpracováním osobních údajů udělený zákazníkem je platný po dobu maximálně 90 dní nebo do odvolání souhlasu zákazníkem. Po uplynutí této lhůty jsou veškéré výše uvedné záznamy smazány nebo anonymizovány.
V případě realizace transakce mohou být po dobu 90 dní také využity v rámci zlepšování nabízených služeb a marketingové činnosti společností a po dobu 10 let v rámci plnění povinností plynoucích ze směnárenského zákona 277/2013.
Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně práva požadovat jejich odstranění, prostřednictvím tel.: 224 948 445 (od pondělí do pátku 09:00-17:00) nebo e-mailu gdpr@interchange.cz
Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s nařízením EU  č. 2016/679 (GDPR) a žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou nijak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou orgánů činných v trestním řízení a jiných orgánů státu, které prokáží zákonné oprávnění k jejich vyžádání a smluvního zpracovatele „Jiří Valoušek, IČO 75078121, sídlem Slatiny 397, Zlín – Malenovice“, který s těmito údaji nakládá pouze na základě smluvních pokynů správce.
Správce i zpracovatel chrání údaje před přístupem nepovolaných osob, jakož i náležitou ochranou softwaru a hardwaru.
Postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

10 – Právo

Případné spory se řídí českým právním řádem.

11 – Kontakt

V případě dotazů se strany zákazníka týkající se rezervace uskutečněné přes webový rezervační systém je možné kontaktovat Interchange ČR na telefonním čísle +420 603 276 199 (denně od 08:30-20:00), či zaslat email na: rezervace@interchange.cz