Směnárenské transakce

Směnárenské transakce

Pro účely tohoto prohlášení je za směnárenský obchod považováno:

  • libovolná směna valut na lokální měnu;
  • libovolná směna lokální měny na valuty;
  • služba Cash Advance; více informací o této službe zde
  • směna cestovních šeků na lokální měnu;
  • služba VAT Refund; více informací o této službě zde

Rozsah zpracovávaných údajů

V případě, že částka směnárenského obchodu převýší hodnotu 700 EUR (nebo ekvivalent v jiné měně), pro službu Cash Advance, směnu cestovních šeků a službu VAT Refund bez omezení částkou, můžete být požádán o předložení dokladu totožnosti, ze kterého náš zaměstnanec následně zadá do informačního systému: Vaše celé jméno, místo a datum narození (rodné číslo), bydliště, státní příslušnost, pohlaví, typ a číslo dokladu totožnosti, jeho datum expirace, a kým byl doklad vydán. Následně může náš zaměstnanec také požadovat informaci o tom, zda jste politicky exponovanou osobou1) či nikoliv, původ a skutečného vlastníka financí a zamýšlený účel směny (včetně dokumentů potvrzující tato prohlášení), v některých případech také telefonní číslo a e-mailový kontakt. Při využití služby Cash Advance bude zaznamenán také BIN2) platební karty.

Rozsah zpracovávaných údajů se mění v závislosti na měněné částce, požadavcích smluvního partnera služby (v případě služby Cash Advance, VAT refund, nebo směny cestovních šeků) a dalších okolnostech směnárenského obchodu. Nikdy však nepřesahuje výše uvedený kompletní výčet. Pokud budete chtít znát přesný rozsah zpracovaných údajů, neváhejte se zeptat zaměstnance realizujícího transakci, případně nás kontaktujte prostřednictvím některého z kanálů uvedených v tomto prohlášení.

Získání a způsob zpracování

Údaje získáváme výhradně za Vaší přítomnosti při návštěvě některé z našich provozoven a naši zaměstnanci je zadávají přímo do směnárenského softwaru. Po realizaci transakce mají zpětně k Vašim údajům přístup již jen oprávnění řídící pracovníci na základě příslušných oprávnění přidělených jim administrátorem směnárenského softwaru, případně orgány činné v trestním řízení nebo jiné orgány státu, které prokáží zákonné oprávnění k jejich vyžádání. Pokud požadujeme kopii Vašeho dokladu totožnosti, tak jedině na základě Vašeho písemného souhlasu.

Důvody ke zpracování

Vaše osobní údaje shromažďujeme výlučně v souvislosti se splněním povinností nám uloženým na základě Zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění a Zákona č. 277/2013 Sb. o směnáresnké činnosti v platném znění, případně k prokázání správnosti provedení transakce orgánům dohledu, nebo našim smluvním partnerům v případě služby Cash Advance, směny cestovních šeků, nebo služby VAT Refund.

Lhůty pro uchovávání

Veškeré takto získané osobní údaje uchováváme na základě výše uvedených zákonů po dobu 10 let. Následně jsou anonymizovány a používány pro statistické účely. Anonymizované údaje již nelze zpětně přiřadit ke konkrétnímu subjektu údajů.

 

1) Definice „Politicky exponované osoby“ – §4 odst. (5) Zákona č. 253/2008 Sb.
2) První 4 číslice čísla karty, jedná se o číslo přidělené karetní asociací dané bance;