Zásady Premier Tax Free v oblasti ochrany osobních údajů

Zásady Premier Tax Free v oblasti ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Planet (nová značka skupiny Fintrax Group) zahrnuje Premier Tax Free, Planet Payment, Fintrax International Payment Services, GB Tax Free a e-Tax Free.

Údaje, které shromažďujeme a jakým způsobem je využíváme

Okolnosti: dodávky našich produktů a služeb našim zákazníkům

Právní základ:

 • plnění smluv
 • oprávněné zájmy
 • právní povinnost

Jakým způsobem vaše údaje využíváme:

O osobní údaje vás žádáme, protože je to nezbytné k dodávkám našich produktů a služeb. Můžeme:

 • sdílet údaje z právních a regulačních důvodů s koncernovými společnostmi, ministerstvy anebo daňovými a celními orgány za účelem výplaty vratky.
 • sdílet údaje s obchodníky při realizaci zpracování daňových vratek, anebo plateb.
 • předávat vaše údaje mimo EHP za účelem poskytování našich služeb; takové zpracování bude v souladu s irskými předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, které společnost Fintrax identifikovala, jako přední dozorový orgán ve všech otázkách souvisejících s ochranou osobních údajů.

Osobní údaje nebudou uchovávány po delší dobu, než je nezbytně nutné pro celosvětové právní, regulační anebo obchodní účely, k nimž se údaje získávají. Obecně však ne na dobu delší jedenácti let.

Shromažďování a využívání technických údajů

Tento web využívá dočasné „relační“ soubory cookie, které umožňují webovému prohlížeči návštěvníka si pamatovat stránky na tomto webu, které již navštívil. Pokud při přihlášení na tento web využijete možnost „pamatovat si mě“, do vašeho počítače bude umístěn soubor cookie se šifrovaným identifikačním jménem, který si bude pamatovat vaše údaje. V tomto souboru cookie nebudou uloženy žádné další informace. Návštěvníci mohou tento web používat bez ztráty funkcionality, i pokud budou soubory cookie ve webovém prohlížeči vypnuty. Technické údaje v souvislosti s návštěvami tohoto webu jsou zaznamenávány naším poskytovatelem internetových služeb pro naše statistické účely. Neshromažďují se žádné informace, které by mohly být využity k osobní identifikaci návštěvníků webu. Zaznamenávané technické údaje se omezují na následující položky:

 • IP adresa webového serveru návštěvníka
 • použitý název domény horní úrovně (například .ie, .com, .org, .net)
 • předchozí webová adresa, z níž k nám návštěvník přešel, včetně použitých vyhledávaných hesel
 • analytické údaje Google, které zobrazují procházení tohoto webu návštěvníky (například přístup na stránky a stahované dokumenty)
 • typ webového prohlížeče a operačního systému používaných návštěvníkem webu.

Fintrax se nebude pokoušet identifikovat jednotlivé návštěvníky ani spojovat výše uvedené technické údaje s fyzickou osobou. Zásadou společnosti Fintrax je nikdy nezpřístupňovat tyto technické údaje související s jednotlivými návštěvníky webu jakékoliv třetí osobě (kromě našeho poskytovatele internetových služeb, který tyto údaje zaznamenává naším jménem a který je v tomto ohledu vázán závazkem mlčenlivosti), pokud tyto údaje nebudeme povinni zpřístupnit ze zákona. Tyto technické údaje budou využívány pouze společností Fintrax, a pouze pro statistické nebo jiné administrativní účely. Vezměte na vědomí, že technické údaje, které nelze spojit se ztotožnitelnou fyzickou osobou, nezakládají pro účely GDPR „osobní údaje“.

Webové stránky třetích osob

Tyto zásady v oblasti ochrany osobních údajů neřeší, a současně také neodpovídáme za soukromí, údaje a další praxi na webech třetích osob, včetně jakékoliv třetí osoby provozující web, na který odkazují tyto webové stránky. Začlenění odkazu do webu nezakládá naší propagaci tohoto odkazem propojeného webu.

Dále vám můžeme poskytovat přístup k funkcionalitám třetích osob, které vám umožňují umisťovat obsah do vašich účtů sociálních médií. Vezměte na vědomí, že jakékoliv údaje, které poskytnete prostřednictvím této funkcionality, se řídí platnými zásadami v oblasti ochrany soukromí třetích osob, a nikoliv těmito zásadami, s tím, že nepřijímáme jakoukoliv odpovědnost ani zodpovědnost za tyto zásady. Před poskytnutím osobních údajů na těchto webech nahlédněte do těchto zásad.

Práva fyzických osob

Společnost Fintrax ctí veškerá práva fyzických osob ohledně jejich osobních údajů; ve všech níže uvedených případech nás kontaktujte prostřednictvím emailové adresy Data_Protection@planetpayment.com :

Žádosti o přístup subjektu údajů – můžete chtít vidět osobní údaje, které používáme a které s vámi souvisejí a doplňující informace, jakým způsobem jsou využívány, abyste si mohli ověřit, že jsou správné a že jsou využívány pouze dohodnutým způsobem.

Právo na opravu – jste oprávněni na opravu nepřesností nebo opomenutí ve vašich osobních údajích.

Právo na omezení zpracování – v určitých případech nás můžete požádat o omezení užití vašich osobních údajů, obvykle při řešení dotazu, např. tam, kde se domníváte, že jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo jsou zpracovávány protiprávně, nebo jsou předmětem trvajícího právního nároku.

Právo na výmaz / „být zapomenut” – za určitých okolností nás můžete požádat o výmaz osobních údajů, např. údajů, které jsou zpracovávány protiprávně nebo pokud chcete odvolat svůj předchozí souhlas.

Kontaktování dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů

Pokud se domníváte, že jste od nás neobdrželi uspokojivou odpověď, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je komisař pro ochranu osobních údajů v Irsku. Můžete jej kontaktovat prostřednictvím jejich webu: www.dataprotection.ie

Změny v oznámení o ochraně osobních údajů

Jakékoliv změny v tomto oznámení o ochraně osobních údajů budou zveřejněny na těchto stránkách tak, abyste vždy věděli, jaké údaje shromažďujeme, jakým způsobem je využíváme a za jakých okolností je případně zpřístupňujeme.

Rejstřík použité terminologie

Webový prohlížeč: software, který používáte ke čtení webových stránek. Například Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Firefox, Safari a Opera.

IP adresa: Identifikační údaje vašeho počítače, nebo počítače vaší internetové společnosti, vyjádřené v kódu „internetového protokolu“ (například 192.168.72.34). Každý počítač připojený k webu má jedinečnou IP adresu, přestože tato adresu nemusí být při každém připojení stejná.

Soubory cookies: Malé části informací uložené v jednoduchých textových souborech, umístěné ve vašem počítači webovou stránkou. Soubory cookies může webová stránka číst při vaší příští návštěvě. Informace uložené v souboru cookie mohou souviset s vašimi prohlížecími zvyklostmi na webu, nebo představovat jedinečné identifikační číslo tak, aby si vás web „pamatoval“ při vaší opakované návštěvě. Obecně platí, že soubory cookie neobsahují osobní údaje, které vás mohou ztotožnit, pokud jste tyto údaje neposkytli na webu.