Zásady Global Blue v oblasti ochrany osobních údajů

Zásady Global Blue v oblasti ochrany osobních údajů

Jaké údaje budeme využívat?

Při interakci, účasti nebo tax-free shoppingu s Global Blue o vás budeme shromažďovat a využívat určité informace. Tyto informace zahrnují vaše osobní údaje, informace o používání vaší karty SHOP TAX FREE, nakupování a cestovních nákupech a další informace, které nám poskytnete nebo které shromáždíme (včetně vašeho užití zařízení připojených k internetu).

Jakým způsobem budeme vaše informace využívat a co je základem pro jejich využití?

Vaše informace budeme využívat ke zpracování vašich daňových vratek a administraci vaší účasti v síti Global Blue Tax Free Shopping tak, abychom mohli splnit naše smluvní povinnosti vůči vám anebo vyhovět našim zákonným povinnostem (např. ve vztahu k příslušným daňovým úřadům).

Určité osobní údaje o vás můžeme být povinni shromažďovat ze zákona nebo na základě našeho smluvního vztahu. V okamžiku shromažďování informací vám sdělíme, zda jsou některé údaje povinné. Neposkytnutí požadovaných informací může být překážkou nebo zapříčinit prodlení v plnění těchto závazků.

Budeme využívat vaši emailovou adresu, telefonní číslo nebo kontaktní údaje v jiných komunikačních kanálech k zasílání informací o našich službách a nabídkách produktů a služeb od Global Blue nebo partnerů Global Blue, které vás mohou zajímat. Kde to bude nezbytné, tam nejprve získáme váš souhlas. Pokud vás požádáme o souhlas se zpracováním údajů, svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na konci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Vaše údaje budeme rovněž analyzovat, abychom zjistili, jakým způsobem využíváte služby Global Blue, abychom porozuměli vašim nákupním a cestovním zvyklostem a vybrali vám individualizované nabídky, slevy nebo vám zasílali doporučení na základě vaší nákupní historie a v některých případech i vaší historii procházení internetu. Je v našem oprávněném zájmu využívat tyto informace, které nám byly poskytnuty, pro tyto účely tak, abychom mohli zlepšovat námi poskytované služby, abychom porozuměli, jakým způsobem jsou využívány a abychom mohli individualizovat nabídky, které vám zasíláme, aby pro vás byly více relevantní a zajímavější. Tyto druhy rozhodnutí pro vás nebudou mít právní nebo obdobné následky.

Tam, kde vaše údaje zpracováváme k naplnění našich oprávněných zájmů, tam přijímáme rozsáhlá bezpečností opatření k zajištění ochrany vašeho soukromí, abychom zajistili, že nad našimi oprávněným zájmy nepřeváží vaše zájmy nebo základní práva a svobody.

S kým vaše údaje sdílíme?

Vaše údaje budeme sdílet v rámci koncernu Global Blue a celosvětově s našimi nákupními, hotelovými, cestovní a platební partnery – bližší podrobnosti uvádí oddíl často kladených otázek v oblasti Tax Free Shopping na www.globalblue.com.

Vaše údaje rovněž sdílíme s:

  • příslušnými daňovými úřady, celními orgány, zpracovateli vratek a vaší bankou anebo karetními společnosti, jak je to zbytné ke zpracování vašich daňových vratek.
  • dalšími organizacemi a poskytovateli služeb, s nimiž průběžně spolupracujeme nebo navazujeme partnerskou spolupráci, zejména včetně: externích webů, poskytovatelů analýz a inzerce a mediálních společnosti, abychom jim umožnili vám ukazovat reklamu nebo nabídky, které vás mohou zajímat, včetně poskytovatelů on-line a mailingových služeb, abychom vám mohli zasílat informace nebo nabídky poštou;
  • našimi odbornými poradci;
  • jakýmikoliv orgány činnými v trestním řízení, soudy, regulátory, orgány státní správy nebo třetími osobami tam, kde je to podle našeho názoru nezbytné ke splnění zákonné nebo regulační povinnosti, nebo jinak k ochraně vašich práv nebo práv třetích osob; a jakoukoliv třetí osobou, která nabude, nebo na níž převedeme, veškerá našeho aktiva a obchodní činnost nebo jejich podstatnou část. V případě takového prodeje nebo převodu vyvineme přiměřené úsilí k zajištění, aby subjekt, na který převedeme vaše údaje, tyto údaje využíval způsobem, jenž bude v souladu s těmito zásadami.

Uchovávání údajů

Vaše osobní údaje budeme vést po dobu trvání vztahu s vámi. Po ukončení našeho vztahu s vámi si ponecháme vaše osobní údaje po dobu, která nám umožní:

  • vést obchodní záznamy k analytickým anebo auditorským účelům
  • splnit zákonné požadavky v oblasti uchovávání záznamů
  • se hájit nebo uplatňovat stávající nebo potenciální právní nároky
  • řešit jakékoliv stížnosti ohledně služeb

Vaše osobní údaje vymažeme, pokud je pro tyto účely již nebudeme požadovat. Pokud budou existovat jakékoliv údaje, které nebudeme schopni z technických důvodů zcela z našich systémů vymazat, tak přijmeme vhodná opatření k předcházení jejich dalšího zpracování nebo využití.

Předávání údajů do zahraničí

Vaše údaje lze předávat, ukládat a zpracovávat v zemi, kterou příslušné předpisy nepovažují za zemi s odpovídají úrovní ochrany osobních údajů. Přijali jsme vhodná bezpečnostní opatření (jako jsou smluvní závazky) v souladu s příslušnými právními požadavky k zajištění řádné ochrany vašich údajů. Bližší informace o přijatých vhodných bezpečnostních opatření získáte prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Vaše možnosti a práva

Za určitých okolnostech máte právo na přístup nebo vyjádření námitek k užití osobních údajů, které o vás vedeme (a to i ve vztahu k přímému marketingu a profilování).  Současně nás můžete vyzvat k opravě, smazání, omezení nebo sdílení vašich údajů v použitelném formátu s jinou společností.

Pokud chcete projednat nebo uplatnit tato práva, obraťte se na nás prostřednictvím níže uvedených údajů.

Pokud se domníváte, že vám nebudeme schopni s vaší stížností nebo obavou pomoci, máte právo podat stížnost u svého místního úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontaktujte nás

Jsme skupina Global Blue Group.  Naším ústředím a správcem údajů je Global Blue S.A, se sídlem ve Švýcarsku.  Můžete nás kontaktovat na privacy@globalblue.com nebo Global Blue, P.O Box 363, 81000 Bratislava, Slovensko.