Služba Vat Refund

Služba Vat Refund

V našich provozovnách společnosti Global Travel, spol. s r.o. na Letišti Václava Havla Praha poskytujeme klientům službu vrácení části DPH za nakoupené zboží tzv. „VAT Refund“ na základě smlouvy se společností Premier Tax Free, s.r.o. a společností Global Blue Czech Republic, s.r.o., pro které tuto službu zprostředkováváme.

Při zpracování osobních údajů se řídíme výhradně pokyny a pravidly těchto společností, které jsou správci osobních údajů. Níže naleznete odkaz na jejich prohlášení o ochraně osobních údajů obsahující také kontaktní údaje těchto společností.

https://premiertaxfree.com/privacy-policy – Překlad do českého jazyka zde

https://premiertaxfree.com/gdpr-compliance  – Překlad do českého jazyka zde

http://www.globalblue.com/legal-information/privacy-policy1 – Překlad do českého jazyka zde

Rozsah zpracovávaných údajů

Bez ohledu na částku transakce po Vás bude náš zaměstnanec požadovat předložení dokladu totožnosti a formulářů potřebných k vrácení části DPH (Součástí formulářů mohou být také účtenky z obchodů, kde k nákupům došlo). Účtenky a formuláře jsou načteny do informačního systému příslušné společnosti a jsou do něho doplněny některé údaje z Vašeho dokladu totožnosti. V případě, že částka přesáhne hodnotu 700 EUR (nebo ekvivalent v jiné měně), zadá náš zaměstnanec současně do našeho směnárenského softwaru také: Vaše celé jméno a příjmení, místo a datum narození (rodné číslo), bydliště, státní příslušnost, pohlaví, typ a číslo dokladu totožnosti, jeho datum expirace, a kým byl doklad vydán. Případně může také požadovat informaci o tom, zda jste politicky exponovanou osobou1) či nikoliv, původ a skutečného vlastníka financí a zamýšlený účel směny (včetně dokumentů potvrzující tato prohlášení), v některých případech také telefonní číslo a e-mailový kontakt.

Získání a způsob zpracování

Údaje získáváme výhradně za Vaší přítomnosti při návštěvě některé z našich provozoven a naši zaměstnanci je zadávají přímo do směnárenského softwaru nebo softwaru sloužícího k proplacení formulářů dodaného jednou z výše uvedených společností. Proplacené formuláře a účtenky zůstávají v provozovně, a následně jsou uloženy v uzamčených boxech až do předání příslušným zástupcům těchto společností, poté k nim již nemáme přístup, stejně jako k informacím uložených v softwarech těchto společností. Po realizaci transakce mají zpětně k Vašim údajům ve směnárenském softwaru přístup již jen oprávnění řídící pracovníci na základě příslušných oprávnění, případně orgány činné v trestním řízení nebo jiné orgány státu, které prokáží zákonné oprávnění k jejich vyžádání.

Důvody ke zpracování

Vaše osobní údaje shromažďujeme výlučně v souvislosti se splněním povinností nám uloženým na základě Zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění a k prokázání oprávněnosti proplacení daného formuláře našim smluvním partnerům.

Lhůty pro uchovávání

Osobní údaje, které jsou uloženy v našem směnárenském softwaru, dle výše uvedeného zákona, uchováváme po dobu 10 let.

 

1)Definice „Politicky exponované osoby“ – §4 odst. (5) Zákona č. 253/2008 Sb.;