Služba Cash Advance

Služba Cash Advance

Ve všech provozovnách společnosti Global Travel, spol. s r.o. umožňujeme klientům realizovat výběr hotovosti z platební karty prostřednictvím služby Cash Advance. Přijímáme všechny karty VISA, VISA Electron a MasterCard. Službu poskytujeme na základě smlouvy o akceptaci platebních karet a poskytnutí platebních terminálů uzavřené s Československou obchodní bankou, a.s.

Při zpracování osobních údajů se řídíme pokyny a pravidly výše uvedené společnosti. Níže naleznete odkaz na jejich prohlášení o ochraně osobních údajů obsahující také kontaktní údaje této společnosti.

https://www.csob.cz/portal/o-csob/obchodni-podminky/ochrana-osobnich-udaju

Rozsah zpracovávaných údajů

Bez ohledu na částku transakce po Vás bude náš zaměstnanec požadovat předložení dokladu totožnosti, ze kterého opíše do našeho směnárenského softwaru Vaše celé jméno a příjmení, státní příslušnost, typ a číslo dokladu totožnosti, jeho datum expirace a také BIN1) platební karty. V případě, že částka přesáhne hodnotu 700 EUR (nebo ekvivalent v jiné měně), zadá náš zaměstnanec současně do našeho softwaru také: Vaše místo a datum narození (rodné číslo), bydliště, pohlaví, a kým byl vydán doklad totožnosti. Případně může také požadovat informaci o tom, zda jste politicky exponovanou osobou2) či nikoliv, původ a skutečného vlastníka financí a zamýšlený účel směny (včetně dokumentů potvrzující tato prohlášení), v některých případech také telefonní číslo a e-mailový kontakt. Po dokončení transakce si ponecháváme také účtenku z platebního terminálu (včetně Vašeho podpisu, pokud to terminál požaduje), která je určena obchodníkovi, a na které jsou pouze poslední 4 číslice platební karty. Nikdy nezpracováváme ani neevidujeme její celé číslo, pouze první a poslední 4 číslice.

Získání a způsob zpracování

Údaje získáváme výhradně za Vaší přítomnosti při návštěvě některé z našich provozoven a naši zaměstnanci je zadávají do směnárenského softwaru přímo z Vašeho dokladu totožnosti a Vaší platební karty. Po realizaci transakce mají zpětně k Vašim údajům přístup již jen oprávnění řídící pracovníci na základě příslušných oprávnění jim přidělených administrátorem směnárenského softwaru, případně orgány činné v trestním řízení nebo jiné orgány státu, které prokáží zákonné oprávnění k jejich vyžádání. Na účtenkách z terminálu pro obchodníka nejsou uvedeny žádné osobní údaje, které by mohly být zpětně spojeny s Vaší osobou, navíc jsou uloženy v uzamčených boxech až do převozu pověřeným pracovníkem do centrály společnosti.

Důvody ke zpracování

Vaše osobní údaje shromažďujeme výlučně v souvislosti se splněním povinností nám uloženým na základě Zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění a k prokázání oprávněnosti provedení hotovostního výběru z Vaší platební karty.

Lhůty pro uchovávání

Osobní údaje, které jsou uloženy v našem směnárenském softwaru a účtenky pro obchodníka z platebního terminálu uchováváme po dobu 10 let dle výše uvedeného zákona.

 

1)První 4 číslice čísla karty, jedná se o číslo přidělené karetní asociací dané bance;
2)Definice „Politicky exponované osoby“ – §4 odst. (5) Zákona č. 253/2008 Sb.;