Devizové služby – Bezhotovostní oddělení

Devizové služby – Bezhotovostní oddělení

Naše devizové oddělení se zabývá zejména zprostředkováním, konverzí a realizací plateb z tuzemské měny do měny zahraničí a z měny zahraniční do měny tuzemské. Pokud chcete tyto služby využívat, musíme s Vámi nejprve na základě Zákona č. 370/2017 o platebním styku uzavřít tzv. „rámcovou smlouvu“.

 

Pro účely vyřizování Vašich dotazů, pokynů k platbám a žádostí o změnu transakcí jsme zřídili telefonickou linku +420 800 268 826 , které jsou nahrávány, o čemž je zákazník informován ještě před započetím samotné komunikace. Záznamy těchto telefonních hovorů jsou v rámci zajištění objektivity při následném řešení Vašich stížností, nesprávně realizovaných požadavků a jiných podnětů, uchovávány maximálně po dobu 6 kalendářních měsíců.

Rozsah zpracovávaných údajů

V případě, že se rozhodnete s námi uzavřít rámcovou smlouvu budete vyzváni k poskytnutí těchto informací: jména a příjmení, místa a data narození (rodné číslo), bydliště, státní příslušnosti, pohlaví, typu a čísla dokladu totožnosti, jeho platnosti a kým byl doklad vydán, telefonního čísla, čísla Vašeho bankovního účtu a e-mailového kontaktu, informaci o tom, zda jste politicky exponovanou osobou1), přičemž většinu těchto informací získáme na základě Vašeho souhlasu z kopie Vašeho dokladu totožnosti. Dále shromažďujeme platební informace o účtech, mezi kterými požadujete provést převod prostředků, jako například: SWIFT2), IBAN3), země odkud, nebo kam jsou prostředky převáděny, název účtu a jiné informace nezbytné k provedení bezhotovostní operace a její zpětné kontrole, jako například záznamy hovorů z telefonních linek určených pro sjednávání obchodů.

Získání a způsob zpracování

Veškeré námi požadované údaje nám poskytujete osobně, nebo prostřednictvím elektronické pošty pracovníkovi bezhotovostního oddělení, který na základě Vámi poskytnutých informací připraví k podpisu rámcovou smlouvu, nebo provádí bezhotovostní operace. Rámcová smlouva je připravena ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno obdržíte Vy a druhé zůstává uzamčeno v sídle naší společnosti. Pokud dochází k podpisu smlouvy na dálku, smlouvu Vám zašleme doporučeně poštou. Veškeré takto získané informace jsou uloženy v příslušném softwaru, kam mají přístup pouze pracovníci s oprávněním transakce uzavírat, vypořádávat nebo kontrolovat.

Důvody ke zpracování

Vaše osobní údaje shromažďujeme výlučně v souvislosti se splněním povinností nám uloženým na základě Zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění, Zákona č. 370/2017 Sb. o platebním styku v platném znění, povinností vyplývajících z rámcové smlouvy, případně k prokázání správnosti zadaného platebního příkazu.

Lhůty pro uchovávání

Výše uvedené informace jsou uchovávány po celou dobu trvání smluvního poměru a po jeho ukončení ještě následujících 10 let, vyjma záznamů telefonních hovorů, které jsou uchovávány po dobu 6 kalendářních měsíců. Rámcová smlouva je uzavírána na dobu neurčitou, proto pokud chcete, abychom Vaše údaje již neshromažďovali, je nutné nejprve odstoupit od rámcové smlouvy, aby začala plynout lhůta 10 let. Neaktivní smlouvy, na které neprovádíte žádné obchody, jsou bez vypovězení z Vaší strany považovány za stále platné.

 

1)Definice „Politicky exponované osoby“ – §4 odst. (5) Zákona č. 253/2008 Sb.;
2)SWIFT je jedinečný kód banky, případně pobočky banky určený pro dálkový přenos dat mezi bankami;
3)IBAN  je mezinárodní číslo bankovního účtu umožňující provádět platby do a ze zahraničí;